Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης [πρώην Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)] του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1994 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με στόχο την υλοποίηση δράσεων δια βίου μάθησης.

Δείτε τις εγκαταστάσεις του κέντρου.