Υλοποίηση 33 προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων και επιμόρφωσης πτυχιούχων και στελεχών του Δημοσίου Τομέα με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ηπείρου-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT), το ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΕΠΕΑΕΚ, το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αντικείμενα όπως Νέες Τεχνολογίες, Χημεία Τροφίμων, Λογιστική, Logistics, Βιβλιοθηκονομία, Θέματα Υγείας, Ειδική Αγωγή και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

 • 18/4/2002: Οργάνωση συνεδρίου στο πλαίσιο της Επίσκεψης Μελέτης του CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) στα Ιωάννινα για ειδικούς επαγγελματικής κατάρτισης από χώρες της Ε.Ε., με θέμα «Vocational Training of Adults"
 • 9-14/4/2003: Οργάνωση σεμιναρίου με θέμα "Educational and Social Integration of Greek Gypsy Populations" στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης, με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης από κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 • 2003-2014: Συντονισμός υλοποίησης πέντε (5) προγραμμάτων κινητικότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci. Συμμετείχαν ενενήντα τέσσερα (94) άτομα, τα οποία μετακινήθηκαν και εργάστηκαν στο εξωτερικό, υλοποιώντας περιόδους πρακτικής άσκησης διάρκειας από δύο (2) έως έξι (6) μήνες σε σαράντα (40) οργανισμούς υποδοχής σε δεκατρία (13) κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
  • 1/1/2013-31/5/2014: Lifelong Learning Programme - Leonardo Da Vinci, Δράση: Κινητικότητα. Συμμετέχοντες: 30 Πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων ελληνικών Πανεπιστημίων, Οργανισμοί υποδοχής: 16 (μικρο-μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικοί φορείς & ένα νοσοκομείο), Χώρες υποδοχής: 6 (Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Κύπρο, Σλοβακία & Σλοβενία)
  • 8/11/2010-31/5/2012: Lifelong Learning Programme - Leonardo Da Vinci, Δράση: Κινητικότητα. Συμμετέχοντες: 28 Πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων ελληνικών Πανεπιστημίων, Οργανισμοί υποδοχής: 19 (ομοσπονδίες, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια πανεπιστημιακών ιδρυμάτων), Χώρες υποδοχής: 11 (Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία)
  • 9/12/2008-30/4/2009: Lifelong Learning Programme - Leonardo Da Vinci/Δράση: Κινητικότητα, Συμμετέχοντες: Πέντε (5) Άτομα στην Αγορά Εργασίας (Πρόσφατα Πτυχιούχοι και Νέοι Εργαζόμενοι), Οργανισμοί υποδοχής: 2 οργανισμοί (ερευνητικό ινστιτούτο, εταιρία), Χώρες υποδοχής: 2 (Δανία, Κύπρος)
  • 2/11/2006-30/9/2008: Leonardo Da Vinci/Δράση: Κινητικότητα. Συμμετέχοντες: Έντεκα (11) πρόσφατα πτυχιούχοι και νέοι εργαζόμενοι. Οργανισμοί υποδοχής: 6 οργανισμοί (ερευνητικά ινστιτούτα, εργαστήρια πανεπιστημίων, νοσοκομείο). Χώρες υποδοχής: 5 (Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Κύπρος)
  • 1/10/2003-31/12/2004, Leonardo Da Vinci/Δράση: Κινητικότητα. Συμμετέχοντες: Είκοσι (20) προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Οργανισμοί υποδοχείς: οκτώ (8) οργανισμοί (εταιρίες, ερευνητικά ινστιτούτα, ομοσπονδίες). Χώρες υποδοχής: 4 (Αυστρία, Δανία, Ισπανία, Κύπρος)