ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μελών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
σε πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης ΙΝΕΠ ΕΚΔΔΑ με τίτλο
«Docutracks: σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων»
(26-28 Μαρτίου 2024, ώρες: 8:00-15:00) 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Προϊστάμενοι/ες Διευθύνσεων (ή αντικαταστάτες/τριες)
2. Προϊστάμενοι/ες των Τμημάτων α) της Διεύθυνσης Διοικητικού, β) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, και γ) της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Δικτύων (ή αντικαταστάτες/τριες)
3. Διαχειριστές/τριες συστήματος Docutracks 


ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on line στον παρακάτω σύνδεσμο
από Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 (ώρα 10:00 π.μ.)
μέχρι Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024 (ώρα 10.00 π.μ.):

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Ίδρυσής του (ΦΕΚ Β4, 5-1-2018, Αριθμ. 229722/Ζ1, άρθρο 2), ένας από τους σκοπούς τού Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη προσωπικού και φοιτητές) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Άρθρο 19 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΦΕΚ Β 2267/06-04-2023) περιγράφει αναλυτικά θέματα που αφοούν στις "Δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού και φοιτητών/-τριών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων".  
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού μπορούν να προσφέρονται είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως/διαδικτυακά μαθήματα είτε με μεικτή διδασκαλία (συνδυασμός διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε θέματα υγείας, ασφάλειας και «ευ ζην» των μελών του προσωπικού, καθώς και σε θέματα που συνεπικουρούν στην επαγγελματική και ευρύτερη ανάπτυξή τους. Οι δράσεις επιμόρφωσης για το προσωπικό του Πανεπιστημίου παρέχονται δωρεάν.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι. (2014 - )

Το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διοικητικού, η οργάνωση και υλοποίηση δωρεάν δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στην αρχή τα σεμινάρια επιμόρφωσης απευθύνονταν αποκλειστικά στα μέλη του διοικητικού προσωπικού, ενώ το 2016 ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης για όλα τα μέλη του προσωπικού (ΔΕΠ, διοικητικοί, Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π Ε.Τ.Ε.Π., συμβασιούχοι που στελεχώνουν διοικητικές υπηρεσίες, και προσωπικό ασφαλείας).

Επιμόρφωση προσωπικού σε αριθμούς (2014-):
Ώρες: 439,
Μοναδικοί συμμετέχοντες: 278,
Βεβαιώσεις/Πιστοποιητικά: 745
Στο πλαίσιο των σεμιναρίων επιμόρφωσης που έχει οργανώσει μέχρι σήμερα το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., υλοποιήθηκαν 439 ώρες επιμόρφωσης στο πλαίσιο 33 δια ζώσης σεμιναρίων, επιμορφώθηκαν 278 μοναδικά μέλη προσωπικού, και χορηγήθηκαν 745 βεβαιώσεις και πιστοποιητικά επιμόρφωσης. (Επεξηγηματική σημείωση σχετικά με τον όρο «μοναδικά μέλη προσωπικού»: Το κάθε μέλος του προσωπικού υπολογίζεται μόνο την πρώτη φορά που συμμετέχει σε σεμινάριο επιμόρφωσης από το 2014 μέχρι σήμερα, χωρίς να υπολογίζεται επιπλέον στον συνολικό αριθμό (μοναδικών) συμμετεχόντων η συμμετοχή του ίδιου ατόμου σε επόμενα σεμινάρια της ίδιας περιόδου. Εάν η συμμετοχή δεν υπολογιστεί με αυτόν τον τρόπο, τότε ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ανέρχεται στα 745 άτομα).

Επιμόρφωση προσωπικού – ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (2014-):
Η θεματολογία των προγραμμάτων επιμόρφωσης καθορίστηκε με βάση τα αποτελέσματα διάγνωσης εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών αναγκών, που πραγματοποιήθηκε αρχικά για τους διοικητικούς υπαλλήλους σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)-Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (2014-2015). Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτέλεσε τη βάση για την υλοποίηση πιστοποιημένων προγραμμάτων επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ για τα μέλη του διοικητικού προσωπικού σε γενικά και ειδικά θέματα δημόσιας διοίκησης, καθώς και σε αντικείμενα βελτίωσης δεξιοτήτων πληροφορικής και δεξιοτήτων επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας.
Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τους συλλόγους Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, και Ε.Τ.Ε.Π, πραγματοποιήθηκε διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών για τα μέλη τους, όπου αναδείχθηκαν ανάγκες επιμόρφωσης σε αντικείμενα όπως υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, δεξιότητες πληροφορικής, δεξιότητες επικοινωνίας στα αγγλικά, διαχείριση εργασιακού άγχους, παιδαγωγικά θέματα (μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρία), χρήση εφαρμογών πληροφορικής στην εκπαίδευση, τρέχουσα νομοθεσία που αφορά στα ΑΕΙ.

Από το 2014 η επιμόρφωση προσωπικού έχει καλύψει μία ευρεία γκάμα αντικειμένων, όπως:
• θέματα που αφορούν στη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης (νομιμότητα και διαφάνεια στην δημόσια διοίκηση, κοινό πλαίσιο αξιολόγησης ως εργαλείο για διοίκηση ολικής ποιότητας, εκπαίδευση προϊσταμένων τμημάτων, σύνταξη-έκδοση-διαχείριση δημοσίων εγγράφων, χρήση ψηφιακών υπογραφών),
• θεσμικό πλαίσιο, με έμφαση σε θέματα που αφορούν στα ΑΕΙ (εκλογές-εξελίξεις μελών ΔΕΠ, προστασία προσωπικών δεδομένων),
• δεξιότητες πληροφορικής (Word, Excel, PowerPoint, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο),
• δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων,
• θέματα υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας (πυροπροστασία, προστασία από σεισμούς, παροχή πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ).

Τα παραπάνω σεμινάρια έχουν υλοποιηθεί σε συνεργασία: α) με εξωτερικούς φορείς, β) με Υπηρεσίες-Τμήματα του ΠΙ, και γ) με εσωτερικούς επιμορφωτές-μέλη προσωπικού.

Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία, έχουν υλοποιηθεί σεμινάρια σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΙΝΕΠ ΕΚΔΔΑ), τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Επειγόντων Περιστατικών (ΕΕΔΕΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας-Παράρτημα Ιωαννίνων, και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.
Όσον αφορά στην δεύτερη κατηγορία (συνεργασία με Τμήματα ή Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε αντικείμενα της ειδικότητάς τους), το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει συνεργαστεί με την Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Δικτύων, και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Όσον αφορά στην τρίτη κατηγορία, έχουν πραγματοποιηθεί σεμινάρια σε συνεργασία με έξι μέλη προσωπικού, που παρείχαν εθελοντικά αμισθί εκπαίδευση σε αντικείμενα της ειδικότητας και επαγγελματικής τους εμπειρίας.

Seminar UoI